Zabytki i historia Pomorza

Strona Zdzisława Skrago

Ołtarz nieznanego autora Jezus przed Piłatem jest prostej konstrukcji. Na predelli ustawione jest retabulum z obrazem namalowanym na drewnie, po bokach którego dwie kolumny korynckie podtrzymują zwieńczenie. Obraz w zwieńczeniu namalowany jest na płótnie. Po jego bokach putta dopełniają dekorację. Jedno z nich trzyma kartusz z herbem opata Michała Antoniego Hackiego. Dwa obrazy w ołtarzu swą treścią są ze sobą ściśle powiązane. W retabulum przedstawiony jest sąd skazujący Chrystusa, powyżej w zwieńczeniu Sąd Ostateczny.

W obrazie głównym w centralnym miejscu siedzi skrępowany Chrystus z koroną cierniową na głowie. Powyżej pod niebieskim baldachimem stoi arcykapłan Kajfasz. Po obu jego stronach gestykulujący członkowie Sanhedrynu trzymają tabliczki i zwoje, na których wypisane są ich imiona i decyzja w sprawie Chrystusa. Postacie po prawej ręce Kajfasza przeważnie uniewinniają Go. Z boku, naprzeciw Jezusa, na podwyższeniu siedzi prokonsul Poncjusz Piłat. Postać Piłata jest zaakcentowana w obrazie przez czerwień płaszcza, którym jest okryty. Przed nim siedzi pisarz przy stole spisujący orzeczenie sądu. Na stole stoi dzban z wodą. W lewym dolnym rogu obrazu namalowana jest tablica z tekstem wyroku.

Drugi obraz, w zwieńczeniu ołtarza, nawiązuje do słów Jezusa przed Wysoką Radą zapisanych po łacinie w predelli ołtarza - „Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego na obłokach niebieskich” (Mt 26,64). Chrystus siedzi na tęczy, symbolu Sądu Ostatecznego, poniżej widnieje kula ziemska atakowana błyskawicami. Widać na niebie słońce, księżyc i spadające gwiazdy. Jest to początek Sądu Ostatecznego. Poniżej na obrazie od lewej do prawej widzimy założycieli zgromadzeń zakonnych: św. Bernarda z Clairvaux, św. Franciszka, św. Ignacego Loyolę oraz św. Dominika.